پنجشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۹

گرچه تعداد مجلدات به شانزده عدد رسید باز هم صدایم طنین افکن نیست به جای دوری نمی رسد

دوست عزیز پرویز هراتی نژاد؛ سی ویک سال پیش گزارشی از محل مسجد روستایمان چیکان که در همان محل شی چیکان کتاب پهلوی دینکرد یعنی محل نگهداری اوستا به وزارت فرهنگ و هنر تهیه و تدوین نمودم. ادامه راه انطباق تاریخ اساطیری ایران با تاریخ مدون ایران بود. در همان سال نخست در یافتم که کیانیان یعنی کی قباد، کی اپیوه؛ چهار پسر کی اپیوه (کیکاوس، کی پیشین، کی آرش و کی بیرشن)، فرود/سیاوش، کی خشثرو (کی خسرو) و ازدیاک (اژدیاک) همان دایائوکو، اوپیته (اوپیس) و پسرانش خشثریتی، مامی تیارشو، دوساننی و دوراسرو بوده و فرود/سیاوش همان فرائورت پادشاه مقتول ماد به دست مادیای اسکیتی (افراسیاب) و کیخسرو همان کی خشثرو و اژدیاک همان آستیاگ است. هرودوت این خاندان را فرتریان نامیده است که به معنی پیشترها و پادشاهان پیشین است که در مقابل نام نوذریان یعنی پادشاهان جدید و نو است که اوستا و کتب پهلوی از ایشان توس (کورش دوم) و برادرش گستهم (آریارمنه) و آتوسا (دختر کورش سوم/فریدون) و فرشوشتر (شهریار جوان، کورش سوم) به خوبی معرفی می نمایند. پیشتر از مادها دوره میتانیهای آریایی است که اوستا ایشان را تحت نام پیشدادیان معرفی می نماید چه نخستین پادشاه ایشان نام پراترنه (پیشترین) را بر خود داشته است و پایتخت ایشان مطابق اوستا خونیرث (دارای ارابه های درخشان) است که مترادف واشوکانی (محل ارابه ها) پایتخت میتانی ها است. بعداً این سرزمین در اوستا تحت نام سرزمین چرخ شناخته میشده است و این مردم مهر پرست همانند هندوان مرده هایشان را می سوزانده اند. خانواده مهم دیگر در عهد کیانیان خانواده سپیتمه (اسپنداس) یا همان خانواده گودرز کشوادگان (سرود دان شیوا سخن) است که پدر سپیتاک زرتشت (زریادر) و مگابرن ویشتاسپ (ارجاسب) بوده است. کورش سوم (فریدون=هخامنشی) بعد از از بین بردن آستیاگ و دامادش سپیتمه، مکان حکومت این پسران سپیتمه و نوادگان آستیاگ را از آذربایجان و اران و ارمنستان و ماد سفلی به بلخ و گرگان منتقل نمود. سپیتاک زرتشت از جانب وه یزداته بردیه پسر کوچک کورش از مرکز بلخ بر نیمه شرقی امپراطوری هخامنشی نظارت داشت و شوهر آتوسا دختر کورش بود و در عهد لشکرکشی کمبوجیه سوم به مصر نائب السطنه وی در ایران بود. تا در کودتای داریوش هم کمبوجیه و هم سپیتاک زرتشت (بردیه داماد) و هم وه یزداته بردیه پسر کوچک کورش سوم به قتل رسیدند...... یعنی مطالب مربوط به این چهار خاندان اساطیری مذکور باید در دروس مدارس و دانشگاهها تدریس شوند و تلاش من تا کنون در این باب آب در هاون کوفتن بوده است.
خوش باشید. جواد مفرد کهلان

هیچ نظری موجود نیست: