شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۸

معنی نام گروههای اجتماعی کورتش و گرده در عهد هخامنشیان

نام این هر دو طبقه اجتماعی عهد هخامنشی در زبان فارسی ریشه روشنی دارند که ایرانشناسان روی آنها انگشت نگذاشته اند.گرده طبق قاعده تبدیل حروف "و" و "ب"به "گ" و بالعکس علی القاعده صورت کهنی از کلمه برده است.اما نام کورتش را هم که با توجه به توضیح عیلامی مقابل دوگروه آنها یعنی کورتش مری.پ (سنگتراشان گیرنده سنگ از کوهستان)و کورتش کاپ نوشکی یعنی سنگتراشان ساختمانی معلوم میشود در اساس مرکب از کلمات پارسی-بومی مرسوم کور(سنگ و صخره)و تش (ساختن و کار کردن و آفریدن)بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: