شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۰

نام اوستایی رود ارس یعنی اردوی سور اناهیت چگونه پیدا شده است؟

به نظر می رسد نام ایرانی کهن دیگر اران (سرزمین آتش) به صورت اردان (ار-دان یعنی محل آتش و نیز در وجه اشتقاق ارد-ان به معنی منسوب به پاکی) مأخذ این نام بوده باشد. یعنی کلمه ارد (پاکی) بعلاوه پسوند نسبت وی اساس این نام اوستایی بوده است. می دانیم در عهد اعراب نام دیگر اران را به صورت اردی آذربایجان یعنی (ادامه و گوشه و کنار آذربایجان) می آوردند که در اساس مأخوذ از نام اردان بوده است. از آنجاییکه نام بومی رود ارس یعنی آرخش (آراکس) به معنی ناخوشایند رود نادرخشان و تیره و گل آلود بوده است در تضاد با آن برای این رود نام مذهبی اردوی سور اناهیت یعنی رود بالنده و پاک استخراج گردیده که آن را به قیاس از نام اردان پدید آورده بوده اند.مطابق اوستا شاخه ای از رود اردوی سور اناهیت از کوه هوکر (سبلان) سر چشمه میگیرد و سرانجام به دریای وئوروکش (دریای فراخ، منظور دریای مازندران) می ریزد.

هیچ نظری موجود نیست: