سه‌شنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۲

نظری به زوج نامهای مربوط کیخسرو و فریدون و تهمورث

نامهای اوستایی هئوسروه (نیکنام)، ثرأتئونه (پناهدهنده) و تخمواوروپه (پهلوان سرزمین زیبا) را به ترتیب معادل و شکلی از نامهای کیخسرو (کی نیرومند)، فریدون (دوست منش، هخامنشی) و تهمورث (پهلوان سرزمین ارابه) دانسته اند ولی تجربه سه دهه ای این جانب در تطبیق تاریخ اساطیری و تاریخ مدون این است که در دو مورد اول از دو نام- لقب ملی متفاوت کیاخسار (هوخشتره) و کوروش هخامنشی سر کار داریم و در مورد دیگر معنی تخمواوروپه (پهلوان سرزمین زیبا) مطابق لیپوکسائیس (پادشاه سرزمین زیبا) در اساطیر اسکیتی و هئوشینگه (منسوب به جایگاه خوب) در اوستا است که برادر بزرگ آرپوکسائیس (پهلوان سرزمین ارابه= تهمورث) در اساطیر اسکیتی است. مقاله مفصل خود در رابطه پیشدادیان اوستایی و سکایی را به زودی از سوئدی به فارسی ترجمه خواهم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: