جمعه، آبان ۲۹، ۱۳۹۴

معنی گوپت شاه و کپادوکیه

به نظر می رسد کپادوکیه/کت پتوکه به معنی سرزمین گراز (وراز= ضد بیشه، یا همان ورهه پهلوی -سانسکریت=چهارپای کشنده) بوده است و گوپت (گاو بد و حمله کننده) نیز نام معادلی بر همانجا بوده است. واژۀ کاپتیکه در سانسکریت به معنی بد و کلمه اغو/اکو اوستایی به معنی بد، نامی سانسکریتی بر گراز است. لذا گوپت شاه یعنی شاه کپادوکیه (سرزمین گراز). می دانیم توگدامه کیمری (اغریرث) و پسرش سانداکشاترو (گوپت شاه) در کپادوکیه فرمانروایی میکرده اند. لذا این نام از عهد مادها وجود داشته و بدین صورت گوپت شاه به کتابهای پهلوی رسیده است. خود نام کیمری به صورت گومری معنی گاو کشنده را هم میدهد. कापटिक kApaTika adj. bad, आखु Akhu m. hog

هیچ نظری موجود نیست: