دوشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۴

معنی عیلامی نام کوروش

ووتر هن‍کلمن نام کوروش از وام واژه عیلامی کورَ به معنی نگهداری کردن میگیرد. جالب است که عنوان اوستایی کوروش یعنی ثراتئونه را نیز می توان به معنی پناه دهنده و نگهداری کننده گرفت. نام شاهنامه ای وی یعنی فریدون (آفریدون) را نیز در این رابطه می توان به معنی دوست منش و خشنود کننده مترادف آنها دانست. به نظر می رسد عنوان آگرادات وی در سانس‍کریتی به معنی مخلوق برتر باعث شده است که فریدون از پیشدادیان (مخلوقات برتر و متقدم) به شمار آید.

هیچ نظری موجود نیست: