شنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۵

آیا نام آراتتا به معنی سرزمین مردم متعلق به توتم شیر بوده است؟

نام سرزمین باستانی آراتتا/ارتته به صورت آرَ-اتته در اکدی به معنی متعلق به شیردرنده است و شیر سمبل اینانا الهۀ آراتتا و مرکب ایشکور ایزد آراتتا بوده است و نیز نظر به ارتباط نام پارس و شیراز و هریوَ (هرات، آریانا) با نام شیر و وجود نقش دو شیر در کنار الهۀ درفش شهداد این موضوع قابل توجه میگردد.
متون سومری در ضمن اشاره می کنند که مردم آراتتا همچنین ایشکور (ایزد کوهستانی رعد) را می پرستند و فرمانروای ایشان اِن-سوهکیر-انا یا انسوکش دانا نامیده میشود. در متون سومری ایشکور، گاونر درخشانی است که بر توفان سوار میشود و بر شیری می نشیند و یک باد غرنده و سرور فراوانی است و غله ایجاد می کند. بعدها استرابون می گوید که گرمانیهای دلیر از خدایان آرس/مارش (بهرام) را می پرستند و چون اسب ندارند خرها را برای وی قربانی می نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: