دوشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۵

سندی تاریخی و لغوی برای حل تناقض شجره نامه پادشاهان هخامنشی

به نظر می رسد دلیل اینکه کتیبه های هخامنشی در فهرست سلسله پادشاهان هخامنشی را جایی از "کوروش، کمبوجیه، کوروش، چیش پیش و هخامنش" سخن می رانند و جای دیگر داریوش در سلسله خود، خویشتن را نهمین شاه از خانواده هخامشی بر می شمارد و اینکه هرودوت از شجره داریوش از داریوش، ویشتاسپ، آرشام، آریارمن، چیش پیش دوم، کوروش اول، کمبوجیه اول، چیش پیش اول و هخامنش نام می برد، دلیل است این است که خود همین کوروش اول (پدر چیش پیش دوم) هم ملقب به هخامنش (دوست منش) و فریدون (فری-ایتی-ون= دوست منش) بوده است. چون نام پسر وی آرّوکو (نجیب) که به گروگان پیش آشوربانیپال (شاه هاماوران/همیران اساطیری) فرستاده شده بوده است همان است که در روایات ملی تحت نام ایرج (نجیب) پسر فریدون (هخامنش) ذکر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: