جمعه، دی ۰۷، ۱۳۸۶

آیا نام آریایی بر ژرمنها اطلاق شده است؟

بلاخره بعد از سه دهه تحقیق نام ژرمنها را در اساطیر اسکیتی که هرودوت نقل نموده، به صورت ائوکاتیان(خانمان نیک و نجیب) یافتم.لابد اسکیتان آریایی مترادف این نام یعنی آریایی را بر آنان اطلاق می نموده اند چه خود کلمه ژرمن(مردم خالص و نجیب) در زبان ایشان به صورت ائیرمان در می آمده که مترادف ائوکاتیان یعنی خانمان آریایی و نجیب می شود. عنوان آریا در واقع اختصاصاً در نزد شعبهً هندو ایرانی و سکایی به خاندان اشرافی حکومتی اختصاص داشته است. تنها قبیله مادی/سئورومتی آریزانتیان(قبیلهً آریائیان) در آذربایجان که خاندان سپیتاک زرتشت از آنان بوده اند رسماً قبیله ای آریایی خوانده شده اند. از دوره اشکانیان متصرفات امپراطوری ایرانیان به نام آریانا (ایران) نامیده شده است. نام ودایی خراسان یعنی آریاورته که آن را مراتع آریائیها ترجمه نموده اند در اصل به همان معنی نامهای اوستایی آنجا یعنی خونیرث و خراسان یعنی سرزمین دارای ارابه های خوب است. بنابراین حاوی نام نژاد خاصی نمی باشد. به هر حال مفهوم آریا را خود ژرمنها در مورد خود به کار می برده اند بدون اینکه آن را به لفظ ایرانی/اسکیتی/ هندی یعنی آریا بیان کنند. بنابر این نازیست ها بر حسب تصادف یا از سر حسابگری و ژرف نگری در علم تاریخ به نکتهً درستی در باره یکی بودن مفهوم نامهای آریا و ژرمن پی برده بودند ولی سرمستان نژادپرستی با امحا و حذف فیزیکی میلیونها مردم خودی و غیر خودی برای همیشه نژاد پرستی را در تاریخ روسیاه کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: