دوشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۷

تموکان باستانی همان شهر تفت استان یزد است

تموکان دورهً هخامنشیان همان شهرتفت است

در میهن ما حتی دانشوران زود به قضاوت می نشینند. این امر اخیراً در مورد نام ویرانه شهرکی کشف شده در منطقه بوشهر مصداق کامل پیدا کرد. تردیدی نیست که شهرک یا پایگاه با توجه به نوشته های میخی هخامنشی و نقش داریوش در یکی از کتیبه های آن در دورهً داریوش اول آباد و با رونق بوده است. ولی شهری که در کتیبه های تخت جمشید از آن یاد گردیده، نه یک شهرک کوچک بلکه آن قدر آباد و مستعد بوده که نام و نشان در دربار مجلل هخامنشیان با افتخار ذکر میشده است و بر همین اساس باید نام و نشانی از خود به یادگار گذاشته باشد. شهر تفت (گرم) استان یزد در شمال شرقی استان فارس با باغهای سر سبز انار که به همان معنی لفظی تموکان(سرزمین گرم و مرطوب) است، نشانگر این شهر معروف دوره هخامنشی است. اصلاً مسلم به نظر می رسد کلمات تمو(دمو) و تفت یعنی گرمسیری درفارسی کهن بیانگر میوهً گرمسیری انار بوده اند. چه اگر کلمهً انار فارسی را مأخوذ از زبانهای سامی (از ریشهً کلمهً عربی اناره) بگیریم، در این صورت آن دقیقاً ترجمه سامی کلمهً فارسی تف (تابیدن و روشن شدن) است. چنانکه نام میوه معروف گرمسیری خرما هم در فارسی درخت خوشیدی و گرمسیری معنی می دهد. از اینجا معلوم میشود که نام شهرهای طبس (تف-بس) و تفت در اصل به معنی شهر درختان انار(یعنی میوه گرمسیری) بوده اند. می دانیم که این شهرها به دارا بودن همین میوه هم مشهور هستند. دهخدا در لغتنامه خود به درستی واژهً تفت را همچنین به معنی سبد میوه [میوه های بهشتی] گرفته است. کلمهً نارنگ که در هندوستان به معنی مطلق میوه است علی القاعده می تواند ریشه هند و ایرانی انار(انارگ) به شمار آید، معهذا مطابقت تفت با کلمه عربی اناره به وضوح حاکی از یک ریشه سامی و بومی کهن آن است. در مورد ویرانه شهرک مکشوفه در استان بوشهر قابل تذکر است که شاید درهمان نوشته های میخی مکشوفه نام آن شهرک مدفون شده این استان ساحلی باقی مانده باشد. اگر واقعاً آنجا نه یک قرارگاه بلکه شهرک قابل توجهی در عهد هخامنشیان بوده باشد.

کشف يک شهر هخامنشي در بوشهر (منبع هفته نامه نصیر بوشهر)
باستانشناسان ايراني معتقدند موفق به کشف شهري باستاني متعلق به دوره هخامنشيان شدهاند که از آن در يکي از لوحههاي تخت جمشيد نام برده شده است. به گزارش «بي.بي.سي»، در لوحهاي در تخت جمشيد از شهري بزرگي به نام تموکان ياد شده، که باستان شناسان معتقدند که در کاوشهاي خود در استان بوشهر موفق به کشف اين شهر شدهاند.
باستانشناسان ايراني معتقدند موفق به کشف شهري باستاني متعلق به دوره هخامنشيان شدهاند که از آن در يکي از لوحههاي تخت جمشيد نام برده شده است. به گزارش «بي.بي.سي»، در لوحهاي در تخت جمشيد از شهري بزرگي به نام تموکان ياد شده، که باستان شناسان معتقدند که در کاوشهاي خود در استان بوشهر موفق به کشف اين شهر شدهاند. پژوهشگران از روي لوحههاي يافت شده متعلق به تخت جمشيد بر اين باورند که داريوش اول در محلي زندگي ميکرده که در نزديکياش نخلستان وجود داشته و به همين دليل بر روي مهر رسمي او تصوير دو نخل نقش بسته بوده است.اما همچنين اين پژوهشگران ميدانند که در اطراف تخت جمشيد هيچ نخلستاني وجود نداشته است. به همين دليل سرزمين اصلي هخامنشيان را جايي ميدانند که در لوحههاي تخت جمشيد از آن با نام تموکان نام برده شده و سالها به دنبال کشف اين شهر بودهاند. اکنون باستانشناساني که به دنبال کشف شهر تموکان بودند گمان ميکنند که بقايايي از اين شهر باستاني را پيدا کرده اند. بخشهايي از اين شهر در سال 1977 کشف شده اما با انقلاب ايران در سال 1979 حفاريهاي اين منطقه متوقف شد. پس از يک وقفه 26 سال حفاري مجدد براي کشف اين شهر از ماه پيش آغاز شد. سرپرست گروه کاوش شهر باستاني متعلق به هخامنشيان ميگويد که او يک لوحه طلايي که نمونه شبيهاش در تخت جمشيد يافت شده، چند سنگ نبشته و نقش برجسته داريوش اول را پيدا کرده است. اين سنگ نبشتهها هنوز رمز گشايي نشده اما باستانشناساني که آنها را کشف کردهاند، تقريبا اطمينان دارند که اين محوطه تاريخي همان شهر تموکان است. هر چند براي اطمينان کامل بايد چندين محل ديگر متعلق به اين شهر را کشف کرد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با درود
لینک شما با افتخار در وبلاگ اتحاد
ایرانیان قرار گرفت

http://etehadeiranian.blogfa.com