پنجشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۹

ریشه نام جندی شاپور

جندی شاپور: اشتقاق نام جندی شاپور از جنتا شاپیرتا آرامی یعنی باغ بهشتی به سوی یقین می رود چون نامهای بیت بلابا (محل پر آب)، بیت بیل (محل آبیاری شده) و بیت لاپات (لا-پات)، به جایگزینی از بیت ناپات (محل گیاهان) یا لا- آو- پات (محل میان منطقه آبیاری شده) درستی این وجه اشتقاق را تأیید می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: