جمعه، دی ۲۴، ۱۳۸۹

معنی لفظی نام فیثاغورث

نام فیثاغورث مرکب است از فیثا (دانش و جادوگری در طبیعت)؛ گئو (زمین)و رئو-اس (یعنی حاکم با شکوه) بنابراین در اصل به معنی بزرگترین عالم علم فیزیک و جبر و هندسه بوده است. لذا ریشه کلمه علم جبر عربی نبوده و از تلخیص جزء دوم و سوم عاید شده است.

هیچ نظری موجود نیست: