یکشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۱

معنی نام شهرکهای آران و بیدگل

در مورد پایان گمانه زنی محوطه باستانی ویگل در شهرستان آران و بیدگل گفته شده است که "وی (محسن جاوری) خاطر نشان کرد: در طی این برنامه معلوم گردید محوطه مذکور دارای وسعت زیادی برابر ۱۰۰ هکتار است و دو شهر را شامل می شود که هر کدام در کنار یک قلعه بنا شده بودند. با توجه به متون تاریخی باقی مانده این شهرها به نامهای” ویگل” و” هراسکان” بوده است، اما در حال حاضر انتساب این نامها به هر کدام با توجه به فقدان مدارک مستدل باستان شناسی مقدور نمی باشد".
توضیح من به عنوان لغت شناس جغرافیای تاریخی این است که در این باب معنی ویگل (=دو قلعه) به وضوح می رساند که این دو قلعه مورد اشاره شهر واحد ویگل را تشکیل می داده اند. لذا از شهر هراسکان باستانی باید خود اران یا بیدگل (قلعه بید) منظور بوده باشد. پس اگر اصل هراسکان را مرکب از حراس عربی (نگهبانی) و کان فارسی (محل) بگیریم، معلوم میشود نام ایرانی رسمی آن هاران (محل نگهبانی) بوده است؛ یعنی همانکه ساده شده و اکنون آران گفته میشود.

۱ نظر:

Mofrad گفت...

هراس به کُردی آرام و قرار معنی می دهد لذا نام آران می تواند از شکل آرام عاید شده باشد. وی گل را هم می توان به معنی بدون گل و سنگی گرفت.