دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۶

هاروت و ماروت در مقام توتمهای کیمریان/سکائیان

در واقع هاروت (شیر در بند) و ماروت (مار-بزکوهی در بند) که مطابق منابع ارمنی محافظین الهه ساندرامت (الهۀ زیر زمین) بوده و در چاه کوه آرارات و طبق منابع اسلامی در چاه بابل گرفتار و در بند هستند بر خلاف شباهت ظاهریشان ربطی با خرداد و مرداد نداشته اند و همان توتم همراه با پاپای (پرومته) همراه با سگ در بند است که عقابی بندهای ایشان را می پاید. در منابع گرجی نام قهرمان در بند، امیران (بیمرگ) و نام سگبالدار در بند کوروشا (بزکوهی خورنده) است. نام این توتم کیمریان/سکائیان (پرستندگان توتم بزکوهی-مار) در منابع یونانی کیمَیریا (بز[کوهی] ماده) آمده است.
عناوین سه گانه آریا (هاری، شیر)، تور (بزکوهی) و سلم (مار) در این توتم یکجا جمع هستند. به نظر می رسد نام سکایی این توتم کیمَیریا /شیمریا را به صورت کورو-شا (به معانی بزکوهی-مار/عالی) به معنی منسوب به کوروش (فریدون) گرفته و ایرج (عالی، شیر)، تور (بزکوهی) و سلم (مار) را پسران وی به شمار آورده اند. احتمال دارد از آریا/ایرج (شیر) در نزد سکاها مردم سغد مراد بوده که نامشان به صورت "سوگ[اَن] ذی" در سانسکریت معنی شیر را میدهد. چون نام سرزمین سغد (سغذه) در کتاب پهلوی بندهش به صور سوراک و سوریک (منسوب به "شیر= شورَ در سانسکریت") نیز آمده است.

هیچ نظری موجود نیست: