دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۶

تاریخ وصلت زریادر (زریر) با اوداتیس (آتوسا)

به قول خارس میتیلنی، "زریادر (زئیری وئیری اوستا، زریر) در بین دروازه کاسپی (گرمسار) تا دروازه تنائیس (میانه) [یعنی در ناحیه ای که مرکز آن رغه (ری) بوده] حکومت می نموده است. در آن سوی تنائیس (رود قزیل اوزن-سفید رود) مراثی ها/سکاها (پرستندگان مار-بزکوهی، منظور کادوسیها) میزیسته اند. اوداتیس دختر پادشاه آنها و زریادر همدیگر را به خواب دیده و عاشق همدیگر شدند که داستان در ایران بسیار معروف بوده و نقش های ایشان تزئین دیوارهای کاخهای بزرگان ایران است." اگر همانطور که برخی گمان کرده اند اوداتیس را همان آتوسا دختر کوروش در نظر بگیریم تاریخ این واقعه به زمانی بر میگردد که کوروش به قول کتسیاس به سفارت از سوی آستیاگ در نزد کادوسیان بوده است و از آنجا بود که به تشویق اویبار مهتر مادی به فکر قیام علیه آستیاگ بیفتاد.

هیچ نظری موجود نیست: