دوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۴

عدم احتمال همنام بودن چیش پیش هخامنشی با توشپای کیمری

گرچه در شجره نام فریدون (کوروش) در کتاب پهلوی بندهش عنوان توراآسپیان (به ظاهر به معنی منسوب به اسب نیرومند، معادل هوگوَ= دارندگان رمه خوب) تکرار شده است و از سوی دیگر این همچنین معنی نام توشپای کیمری است. ولی از اینجا نمی توان نتیجه گرفت که چیش پیش هخامنشی (به سنسکریت و اوستایی یعنی کوبنده ستمگران) با توشپای کیمری (دارنده اسب نیرومند) همنام بوده است. چون نمونه تبدیل "چ" به "ت" و بر عکس در زبانهای هندوایرانی باستان یافت نمیشود.
از آن جایی که گرشاسب و چیش پیش نامهایی مترادف به معنی سرکوب کننده ستمگران هستند لذا به نظر می رسد از گرشاسب شاه پیشدادی از خاندان فریدون (هخامنش) همان چیش پیش منظور شده است.

هیچ نظری موجود نیست: