چهارشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۴

معنی سانس‍‍کریتی نامهای مجارها

"چهار نام باستانی مجارها یعنی کاتیار، نئور و مجار و هنگری در زبان سانس‍کریت به معنی قوم منسوب به ماهی بزرگ می باشند. اسکیتان خدای دریاها را تگی ماسادس یعنی ایزد "ماهیان سریع (ماتسیه-اَرَ) می نامیده اند: कातर kAtara m. kind of large fish ,नीवर nIvara m. inhabitant, n. water मत्स matsa m. fish, हाङ्ग्यर hAGgyara m. large fish,
اونگور در ترکی معنی پیشگو را می دهد. هر چهار نام کاتیار، نئور، مجار و اونگور را قبلا در سانسکریت- اوستایی و ترکی به معنی جادوگر و پیشگو گرفته بودم. هیئت روسی وِنگِریا به سادگی می تواند از زبان سکایی-ایرانی و از کلمه وین-گَر (پیش بینی کننده) اخذ شده باشد. هنوز تصور میکنم این نظر وزین تر از نظر جدیدم است:
I have identified the ancient Hungarian tribes names in four different ways and I can not decide which of them is the right one:
What does Unger and Magyar means?
1-The magician Neurer with them those howling wolf (wolf transforming) tradition, in the north of the Black Sea as Herodotus told about them, are the wolf howling Hungarians in war, that Saints Cyril Slavers famous priest told about.
Unger or Turkish Öngör means predictor. Magyar and Katyar on Scythian means magician and predictor. Neur on Scythian means predictor.
2- In the sanskrit: कातर kAtara m. kind of large fish ,नीवर nIvara m. inhabitant, n. water मत्स matsa- m. fish- र ra adj. possessing, हाङ्ग्यर hAGgyara m. large fish. The name of Tagimasades (skythians sea god) means the fast fishes god. G=´n
3- Hun-guri (chono-guri) means in the Turkish the wolf people. hiong-nu/Xiong-nu= "the wolf-howling slaves". in the mongolia chono-gor means the wolf people. chuni= the huns name in the Roma. The name Turk on ancient Iranian language means those who have the wolf as their totem animal.
4- Mach-yar and ka[r]t -yar could mean swordmen in the skythian language. कट्टार kaTTAra m. dagger. Hungari= persian khun-gari= swordmen (sword=khungar). Never in form {nivR} means to destroy, to kill in sanskrit and it in form hníver means knife i german.

هیچ نظری موجود نیست: