پنجشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۶

وجه اشتقاق محتمل واژۀ پهلوی روسپی

نظر به ریشه های سنسکریتی اجزاء این نام، آن به معنی دهندۀ رابطۀ جنسی شهوانی است:
री ri adj. giving, possessing, सापयति { सप्} sApayati {sap} verb caus. have sexual intercourse.
یا रुru m.dividing,सपsapa m.male organ of generation.

هیچ نظری موجود نیست: