دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۸

صورت باستانی نام شبستر

شیمری خادیری (شهر دارای دژ شاهی) متصف به شهرشاهی که اورارتوئیها مکان آن را در شمال شرق دریاچه اورمیه قید کرده اند مطابق شبستر (شاه بستر) است. این نام را علی القاعده میتوانست به صور شی وری خدیوری و شی بری ستیری بیان گردد که مسلم به نظر میرسد نام شبستر از تلخیص همین هیئت دومی عاید گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: