جمعه، تیر ۲۶، ۱۳۹۴

معنی نام اوستایی فرنگرسین (افراسیاب)

این نام که یوستی آن را به معنی بسیار به هراس اندازنده گرفته است، به ظاهر به معنی بسیار آسیب رسان (پر آسیب) است. ولی نظر به مطابقت فرنگرسین تورانی با مادیای اسکیتی که تحت هر دو نام در کنار دریاچه چیچست (ارومیه) به دست کیاخسار (هوخشتره، کیخسرو) کشته میشود به این نکته پی می بریم که نام مادیا به صورت مه-دایا در سانسکریت به معنی بسیار دانا است (جزء مه/ما در نام قوم سکایی ماساگت= پرستندگان بزکوهی بزرگ/گوزن نیز به همین معنی بزرگ به نظر می رسد) و این می رساند که صورت اصلی نام فرنگرسین طبق قاعده قابل تبدیل بودن غ به اَنگ علی القاعده فرغرسین (یعنی بسیار دانا) بوده است و این مطابق نام سکایی دیگر مادیا یعنی گنوروس (جینا-رئو-اوس) هم به معنی صاحب دانایی با شکوه بوده است. لابد از این روی است که در اوستا گفته شده است افراسیاب تورانی پیشتر صاحب فر ایزدی بوده است. از اینجا معلوم میشود منظور از سردار ستمگر اولوفرن (دارای فّر بلند ایزدی) در خبر موسی خورنی که با فریبرز/برزفره (دارای فر بلند) محاصره کننده دژ بهمن (نینوا) در شاهنامه و کتب پهلوی مطابقت می نماید، در اساس همان مادیای اسکیتی بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: