چهارشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۴

مطابقت پارالاتهای اسکیتی با پیشدادیان شاهنامه و کتابهای پهلوی و اوستا

آرتور کریستن سن نخستین کسی است که پیشدادیان اوستا (برادران هوشنگ، تهمورث، جمشید) را همان پارالاتهای اسکیتی (برادران لیپوکسائیس، آرپوکسائیس، کولاکسائیس) می داند. لیپوکسائیس (پادشاه مردم سرزمین زیبا= ایو-اوروپَ) که پادشاه ائوکاتیان (مردم ناحیه سرزمین پست= لهستان) به شمار رفته است، مطابق هوشنگ (پادشاه سرزمین خوب) است. آرپوکسائیس (آروو-خشائیس، پادشاه سرزمین اسب پرور) که در اساطیر عبری به صورت اوروبای پهلوان اسب سیما توصیف شده مطابق تخموروپه (موجود پهلوان دم دراز) اوستا و تهمورث شاهنامه است. آرپوکسائیس در اساطیر اسکیتی پادشاه تراسپیان (اسب پرورها یا سه اسبی ها= روس ها به ژرمنی یعنی مردم اسب پرور) و کاتیاران (جادوگران، مجارها) به شمار رفته است. سرانجام کولاکسائیس (یعنی پادشاه عشیره) که پادشاه صاحب جام زرین خورشیدی و پادشاه خود اسکیتان (ملت جام) و فرمانروای کل منطقه بشمار رفته مطابق جمشید (پادشاه صاحب جام درخشان خورشیدی) در اوستا و شاهنامه است. خود نام پدر پارالاتها (نخستین مخلوقات) یعنی تارگیتای (تارَ- گیتای = درخت گویا) هم مطابق گیه مرتن/گیومرث (مرد گیاه) پدر پیشدادیان اوستا و شاهنامه است. شهرستانی در ملل و نحل می نویسد: «کیومرثیه گویند کیومرث آدم (ع) است و معنی کیومرث "زنده ی گویا" است». نامهای اساطیری مشیه و سامکَ/سیامکَ (به صورت سانسکریتی سامیکَ) و فرواک هم در این رابطه نخستین بشر اسکیتی و ایرانی به ترتیب به معنی مرد و درخت و پر آواز هستند.
तार tAra adj. shrill a high tone. घास ghAsa (gaethya) m. meadow or pasture grass

هیچ نظری موجود نیست: