شنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۵

ریشه هندوایرانی واژۀ غذا

واژۀ غذا در قرآن نیامده و در زبانهای سامی قدیمی ریشه ای برای غذا نیست لذا واژۀ غذای عربی معرب از فارسی است چون با توجه به واژه های ختنی و سانسکریتی زیر، واژۀ غذا ایرانی بوده و با گیاه فارسی و گئیثیۀ اوستایی (روی زمین زیست کننده) پیوند دارد:
غذا khaca
گوشت घस ghasa m. meat
غذا घास ghAsa m. food
علفزار یا چمنزار چراگاهی घास ghAsa m. meadow or pasture grass.
گهاس در زبان اردو به معنی علف و گیاه است.

هیچ نظری موجود نیست: