یکشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۵

مطابقت نامهای سنگهواک و ارنواچ اوستا با آموخه و آمیتیس

نامهای سنگهواک (آموخته کلام موزون) و ارنواچ (داری کلام موزون شکوهمند) در دربار آژیدهاک با دو دختر آستیاگ یعنی آموخا (آموخته، همسر بخت النصر) و آمیتیس (بسیار دانا، همسر سپیتمه داماد و ولیعهد آستیاگ و فرمانروای ولایات جنوب قفقاز) مطابقت دارند. این نامها در شاهنامه به صورت شهرناز (در واقع شعر نواز) و ارنواز ذکر شده اند. آمیتیس (ارنواز) بعد به دربار کوروش (فریدون) برده شد و دو پسر او و سپیتمه یعنی مگابرن ویشتاسپ (تیگران) و سپیتاک زریادر به پسرخواندگی/برادرخواندگی کوروش در آمدند و محل حکومت ایشان به ترتیب از ارمنستان و آذربایجان به گرگان و سرزمین دربیکان سمت بلخ منتقل شد.

هیچ نظری موجود نیست: