پنجشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۵

مسخ شد آزادگی و جهل شد بنیانِ کار

کاشکی اصل جمهوری مان
انسان و انسانیت می شد
اصلهامان:
عدالت و انصاف
درک واقعیت و کشف حقیقت
آزادی و رهایی
عشق و محبت
حرمت و حیثت.
کاش پدر روحانی داشتیم ماورای شیعی
مارتین لوتر زمانه مان بود
آن چه هم در پاریس نشان بود
همین بود
ولی
مدینه فاضله آرزویی مان
آتشفشان جهل و جنایت شد.

هیچ نظری موجود نیست: