دوشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۵

نامهای اوستایی بابل و آشور و ایلام

در اوستا نام سرزمین و شهر بابل به صورت بَوری و نام آشور و پایتخت آن نینوا به صورت محل دیوان مَزنی (مئذنه= محل خوشی و ثروت= نینوا) و نام ایلام (سرزمین خدا) به صورت وَرِنه (سرزمین برگزیده) ذکر شده اند:
در روایات ملی ایران نام بابل (بَوری) در رابطه اژی دهاک ماروَش (مردوک دارنده سمبل مار موش هوشو) و فریدون (کوروش) و نام دیوان مازنی/دیوان دژ بهمن (خانه نیک= نینوا) در رابطه با لشکرکشی آشوریان به رهبری رئیس رئیسان شانابوشو به شهر آمول مازندران محل پناه گرفتن خشتریتی (کیکاوس) و ویرانی نینوا (دژ بهمن) توسط کیاخسار(کیخسرو) و نام ورنه در رابطه با فریدون (کوروش) یاد شده و زادگاه وی به شمار رفته است.
اطلاق نام مازندران به مازندران (محل خوشی) یادگار همان لشکرکشی آشوریان (دیوان مازنی) به شهر آمل مازندران در آغاز حکومت آشوربانیپال و شکست ایشان و استقلال ماد است که در حماسه ملی ایران به صورت هفتخوان مازندران رستم درشاهنامه و قهرمانی گرشاسب در اوستا در کنار دریای فراخکرت متجلی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: