یکشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۵

معنی بویر احمد (بویر اَمَد محلی) و بیرانوند

اگر جزء اَمَد در بویر امَد (بویراحمد) را با هَمَث در اوستایی یعنی همواره بسنجیم میشود مردم همواره ده هزار نفری. لذا تصور میکنم نام اتابکان هزاراسبی با نام بویرامد مرتبط بوده است. به جای ده هزار، خلاصه کرده، هزار اسبی گفته اند. در اوستا مرکز اژی دهاک بیوراسب (دارندۀ ده هزار اسب) را کویرنت آورده اند که استاد پور داود میگوید همان کرند (کرینتاش عهد کاسیان) است. لذا این نوع عناوین در کوهستان زاگروس رایج بوده است.
معنی ایل بیرانوند می تواند به معنی دارندۀ ده هزار رأس دام بوده باشد. چنانکه نام بیوراسپ به معنی دارنده ده هزار اسب است. نام قوم لک (مردم صد هزار نفری) و بویراحمد (بئور-همث= مردم همواره ده هزار نفر) هم نامگذاری مشابهی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: