شنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۹۷

مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی

نام کُردان هذبانیه که در اشنویه و موصل سکنی داشته اند و نام کنونی مُکری در معنی بلند سخن گویندگان مطابق نام مادهای ستروخاتی (نیرومند سخن گویندگان) است:
हसति verb hasati {has, haza} expand
भाणयति verb caus. bhANayati {bhaN} cause to speak
मौखर्य n. maukharya garrulity
کلمۀ اوستایی هزَنگه (=هزَ، نیرومند) و بانگ (بانّای آذری) حاوی نام هذبانیه و واژه های مَه و خرَئو (خروش) متضمن نام مُکری هستند.

هیچ نظری موجود نیست: