سه‌شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۸

تحقیقی در باره معانی لفظی نامهای آریایی پادشاهان کاسی

چنانکه می دانیم کاسیان یعنی نیاکان لرها و مردم کرمانشاهان (گورانها) را به درستی طبقه فرمانروای لولوبیان به شمار آورده اند. هنوز در تاریخ ایران این سلسله مورد توجه چندانی واقع نشده و جزو سلسله ایرانی معرفی شده ایران در مدارس و دانشگاههای ایران نیستند. دلیل عمده و اصلی آن ناشناخته ماندن نام و نشان ایشان است که ما در اینجا صرفاً تلاشی در شناسایی نام و نشان خود پادشاهان کاسی می نمائیم که دارای نامهای کاسی هندوایرانی بوده اند: در تاریخ اساطیری ایران نام و نشان پسر کشور گشای اورشی گوروماش (= مرد بزرگوار کشورگشا، مطابق مرداس گرانمایه شاهنامه) یعنی آگوم دوم (اژدهای ثانی= اژی دهاک) ملقب به عناوین کاک رمه (دارنده شمشیر خونین= اژی دهاک خونین نیزه) خلف نورانی خداوند شوکامونا (ایزد جهان زیرین یعنی جهان مردگان و خدای آتش و مشعل زیرزمینی و خورشید جهان زیرین= جمشید اوستا ) به سادگی قابل شناسایی است چه مراکز حکومتی وی در اوستا یعنی کرند و بابل و همچنین نام خود وی و خداوندگار سلفش شوکامونا به وضوح نشانگر اژی دهاک و جمشید (ایزد و پادشاه درخشان جهان زیرین) اوستا و شاهنامه است. اما به ظاهر نام نشانی از دیگر پادشاهان کاسی در منابع کهن ملی نمی یابیم ما در اینجا قدم نخستین را با استفاده از فرهنگ لغت سانسکریت در ترجمه اسامی پادشاهان کاسی (صرفا به دارندگان نامهای هندوایرانی آیشان) بر میداریم تا در این راه پرتوی به این قوم فراموش شده از تبار آریائیان هندوایرانی و لولوبی (بومیان دیرین شمال غرب ایران) افکنده باشیم و راهی را برای تحقیق بیشتر خود و دیگران آغاز کرده باشیم:
نام گانداش در سانسکریت به معنی "دارنده شمشیر دو لبه" است. گانداش معاصر شمشو ایلونی پسر حمورابی بوده است. مطابق منابع بابلی نیزه پیروزی وی که نامش بر حک شده بوده در جنگ بابلیها در معبد انلیل شهر بابلی نیپور پیدا شده بود. کاش تیل یاش (ماه درخشان روی زمین)، اوشی (درخشان، مطلوب و دانا)، آبی راتاش (شاد و متمتع از خوشیها= ضحاک)، هاربه شیپاک (افعی کامل)، تیپ تکزی (دارای سلاح برّنده و نیرومند)، بورنابوراش (فرمانروای برنای محافظ کشور)، اولام بوریاش (فرمانروای آرامش دهنده)، کاداش مان (پرستشگر)، هاربه (کامل، شایسته)، کاراینداش (دارای کردار درخشان)، کوری گالزو (شکارگر بزکوهی یا افشاننده شراب مقدس)، کاراهارداش (دارای کردار بخشنده)، نازی بوغاش (مورد حمایت خداوند)، نازی ماروتاش (مورد حمایت ایزد جنگ) کاداش مان تورگو (پرستشگر ایزد اسب سوار)، کاداش مان انلیل (پرستشگر ایزد هوا و آسمان)، کودور انلیل ( دلبسته بر ایزد آسمان و هوا)، شگاراکتی شوریاش (نیرومند شده توسط ایزد خورشید) و سرانجام میلی شیپاک که نام وی را می توان به معنی جنگجوی دوستار ایزد ماروش گرفت.
فهرست پادشاهان کاسی در کلیّت خود از این قرار است:
c.1730 BC Gandash Kassite leader when they arrived in Babylonia.
c.1715 BC Agum1
1708 BC

c.1680 BC
c. 1678
Kashtiliash

Ushi.
Abiratash
Kashtilish2
Urshigoromash
Harbe shipak
Tiptekzi
c.1595 - 1545 BC Agum II The first Kassite king of Babylonia.
c.1545 - BC? Burnaburiash I
Kashtiliash III
c.1520 BC Elam plunders Akkad's temples.

Ulamburiash Brother. Lord of the 'Sealand' from c.1460 BC.

c.1460 BC Sealand falls to the Kassites, and is absorbed into Babylonia.

Agum III
Kadashman-Harbe I
Karaindash
1391- BC? Kurigalzu I Died 1377.
Kurigalzu I rebuilds the temple at Ur, and constructs a new capital city, named Dur-Kurigalzu, 'fortress of Kurigalzu', in the far north of Babylonia.
1391 - 1375 BC Kadashman-Enlil I A correspondent in the Egyptian Armana letters.

1375 - 1347 BC Burnaburiash II A correspondent in the Egyptian Armana letters.

In the Egyptian Armana letters, Burnaburiash claims supremacy over the Assyrians. Whether this had ever been a fact, it is certainly not a realistic claim by this point. Burnaburiash even marries a daughter of the Assyrian king, Assur-Uballit I, as his main wife. A comprehensive archive is kept at Nippur from this point.
1347 - 1345 BC Karahardash Son. m dau of the Assyrian king. Murdered.

1345 BC The Kassite king is happy to marry a daughter of the powerful Assyrian king, Ashur-Uballit I, but the marriage leads to the Kassite faction at court murdering the Babylonian king and placing Nazibugash, a pretender, on the throne. Assur-Uballit promptly marches into Babylonia to avenge his son-in-law. He raises Kurigalzu, a Kassite of the royal house, to the throne.
1345 BC Nazibugash Pretender. (Not in the Georges Roux list.)
1345 - 1324 BC Kurigalzu II Raised by Ashur-Uballit I of Assyria.

1323 - 1298 BC Nazimaruttash
c.1320 BC The Kassites briefly occupy Elam.

1297 - 1280 BC Kadashman-Turgu
1279 - 1265 BC Kadashman-Enlil II
1265 - 1255 BC Kudur-Enlil
1255 - 1243 BC Shagarakti-Shuriash
1243 - 1235 BC Kashtiliash IV Taken in chains to Assyria. The Nippur archive is ended.
1235 - 1227 BC The Kassites are conquered by Assyria and direct rule by Assyria lasts for eight years. Kassite subject states in Canaan become vulnerable to later attacks by the Israelites.

c.1230 BC The Kassites are defeated in battle by Elam. In two successive Elamite campaigns, Nippur is taken and Isin is attacked.

1227 - 1224 BC Enlil-nadin-shumi Assyrian puppet.

1223 BC Kadashman-Harbe II Assyrian puppet.

1222 - 1217 BC Adad-shuma-iddina Assyrian puppet.

1217 BC A Kassite rebellion throws off Assyrian control.

1216 - 1187 BC Adad-shuma-usur
1186 - 1172 BC Melishipak/Meli-Shipak
1171 - 1159 BC Marduk-apal-iddina I
1158 BC Zababa-shuma-iddina
c.1158 - 1155 BC The overthrow of the Kassites in Babylon is achieved by the Elamites. Babylon itself falls in 1157. The Elamites control Babylonia for three years in a short-lived empire.

هیچ نظری موجود نیست: