یکشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۸

گناه پایه نه از شیخ و شحنه است

گنه ز شاه و خمین-خامنه نیست
آن یکی خدمت میهن به سبک جاهلی
و این یکی
حکم شریعتش اجرا نموده است
ما ملتیم مرده به استبداد
ز خود بیگانه و مغز باخته
به قول دوستدارمان
"روزمره و دینخو"
زانکه در اساس هم
در آراتتا و ماد کیانی
اینسو کوش سیران و کیقباد
خود شیخ الشیوخ مهین میهن اند.
زینکه نیاکان نیک ما خانه
بر روی پل لرزان نموده اند.
و از این ویرانگاهها است
که
شیطان لعبته باز جهانی
بازی خونین نموده است
بهر نفع خویش.
نیز زاین رو است
که زیر این پل لرزان ما چیده است
بساط حیلت و غارت
بهر غذای صنعت خویش
و واسفا
که
در این دزد بازار جهانی
اکثریت این زادگان ارض
نه پای بر خطه خرد و بازوان جمع
بلکه
در کج راهه گان دوردست
به کورش کشورگشایمان
و یا به نزدیکتر
به دینداران دار و چفت زن
افتخاری عبث
و بس بلیغ کنند.
جملگی سرکارمان نهاده اند
با نماز و روزه اجباری
به نام کتاب و دین
از برای خدای بی نیاز
در اصل
از برای
بنده ماوراء خودپرست پر نیاز وی
چون
به گفته عطار عقلمان
سیمرغ معهودمان
نیست جز همان
جمع آحاد خود باز یافته
ز خود بیگانی مان

هیچ نظری موجود نیست: