یکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۰

معنی و مکان آریاویج

از آنجاییکه شهرستان مراغه یا همان رغه زرتشتی در عهد باستان گثن (گزنا، علفزار) و افراهروذ (فراخ رستنی) و اقلیم رحاب (سرزمین علفزارها) و رغه (راغ و دشت) و مراغه (مرغزار) خوانده میشده است و آریاویج نیز نامی بر همانجا بوده است؛ لذا آریا ویج به معنی علفزار حیوان نجیب یعنی علفزار اسبان است. می دانیم شهرستان مراغه در قدیم تا زمان انقلاب مرتع اسبان ارتش به شمار می رفت. بنابر این کلمه ویج (بیج آذری، از ریشه وجین فارسی) به معنی علف و علف هرز (غذای دامها) است و از آریا حیوان نجیب یعنی اسب منظور بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: