یکشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۰

معنی لفظی جمشید

جم به معنی مجمع و گروه مترادف کلمات گور (ریشهً گوران) و عاد (مردم انجمنی) و مغ ( انجمنی)است. لذا جمشید (جم خشئته)به معنی شاه مؤبد است و آن در واقع لقب سپیتمه داماد و ولیعهد آستیاگ بوده است که از وی و آمی تیدا دختر آستیاگ، سپیتاک زرتشت زاده شد. از اینجاست که مردم آذربایجان بر اساس این لقب ایشان در فهرست قبایل ماد در خبر هرودوت تحت نام مغ بیان شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: