شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۰

گرشاسپ یا کرشاسپ، گشواد یا کشواد ، گرسیوز یا کرسیوز؟

آقای ابوالفضل خطیبی با طرح این سؤال به صرفاً به سراغ اصیل بودن حروف "گ" یا "ک" در این اسامی رفته است. اصل اوستایی این اسامی همانا "کرسا- سپ" ، "کشواد" و "کرس وزد" است و معاانی لفظی آنها به ترتیب عبارتند از "در هم شکننده راهزنان"، "شیوا سخن" و "راهزنی کننده". اولی همان آترادات پیشوای آماردان است که آشوریان را در پای حصار شهر "آمل" مازندران شکست داد و ایران مادها را مستقل ساخت. کشواد که لقب خاندان گودرز (دارای سرودهای با ارزش) است همان سپیتمه هوم داماد و ولیعهد آستیاگ و پدر سپیتاک زرتشت است. سومی که همانا برادر افراسیاب (پر آسیب) به شمار رفته است، برادر مادیای اسکیتی است که به مدت 28سال آسیای مقدم را تا درون مرزهای مصر به غارت گرفته بود. یعنی مادیای اسکیتی همان افراسیاب است که در کنار دریاچه اورمیه توسط کیخسرو (کیاخسار، هوخشثره) و سپیتمه هوم (گودرز کشوادگان) دستگیر شد و به قتل رسید.

هیچ نظری موجود نیست: