پنجشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۲

معنی و نام قدیمی ماهیدشت کرمانشاهان

در تاریخ ماد صفحه 207 از دژی به نام مرعوبیشتو در ناحیه اِلیپی (سمت کرمانشاهان) در سمت شمال اراضی عیلام نام برده شده است که آشوریان بدانجا لشکرکشی نموده و آن را فتح کرده اند. این نام شباهتی صوتی و معنوی تامّی با ماهیدشت دارد چه نام مرعوبیشتو را می توان در هیئت مرئو- آبیشتو به معنی بسیار زیبا گرفت. از سوی دیگر کلمه ماه در نام ماهیدشت هم نشانگر تشبیه زیبایی این شهر با ماه است. حمدالله مستوفی نام این شهر را به صورت مایدشت آورده است.

هیچ نظری موجود نیست: