چهارشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۲

معنی نام روستای سُّنی کِش مراغه و شهر سنندج

نام این روستای شهرستان مراغه را نمی توان سُّنی کُش معنی نمود، یعنی جائیکه شخص سُّنی در آن جا کشته شده باشد؛ چه در این صورت این روستا قبل از آن هم نامی داشته است که نمی توانست به واسطه قتلی اسم عوض کرده باشد. لابد جزء اول کنونی این نام یعنی سُّنی شباهت زیادی به اصلش داشته است که این اصل به سادگی می تواند همان سِنه پهلوی (سینه) از ریشه اوستایی "سی" به معنی گسترده بوده باشد. یعنی این نام در واقع سِنه کِش بوده است یعنی کشیده شده در دامنه و کمرکش کوه. به نظر می رسد نام سِنه (سنندج، یعنی دژ منسوب به سِنه) نیز چنین ریشه ای داشته است که این با موقعیت شهر سنندج نیز همخوانی دارد. لابد نام سائینی (عقاب، سیمرغ) و سئنه اوستا نیز ربطی با کمرکش کوهها داشته است که به معنی مرغ بلندیها و بلندی گرفته شده ا ند.

هیچ نظری موجود نیست: