شنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۲

نسبت سید اولاد حسین بودن چگونه و از کجا در جامعه ایرانی پیدا شده است؟

بدیهی به نظر می رسد عربهایی که به ایران آمده بودند در مقام قوم فرمانروایی از استاتوس اجتماعی و اقتصادی بالایی برخوردار بوده اند و همدیگر را سیّد (آقا) خطاب می نموده اند. موالی ایرانی نیز آن را در مفهومی تقدیس آمیز بدیشان اطلاق می نموده اند. بدین ترتیب بعد از گذشت دهه ها و سده ها طبقه تابوی سیّد ها در ایران پیدا شده و وقتی به تدریج با گسترش شیعه گری سؤال نسب خاندانی ایشان مطرح گردیده، غالب آنان جواب روشنی بدین سؤال نداشته اند، لذا با در نظر گرفتن محبوبیت نیمه ایرانی حکومتی خاندان حسین (از سوی شهربانوی هرمزان) و حفظ و ارتقاء موقعیت خویش خود را به مصلحت اولاد حسین و موسی کاظم مطرح نموده اند. پس در واقع سیّد بودن بیشتر نشانگر انتساب پدری سیدها به اعراب است نه اختصاصاَ اولاد حسین و موسی کاظم بودن ایشان.

هیچ نظری موجود نیست: