یکشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۲

معنی نام اوستایی سایوژدری

درباره "سریت": آیا کسی اطلاعات بیشتری میداند؟Esfandiari Omid
سریت برگرفته از یک اسطوره ایرانی است. بر اساس این اسطوره، در زمان کاووس شاه، اهورامزدا برای پایان دادن به جنگ های خونین میان ایران و توران گاوی می آفریند که در هنگام اختلاف برای جلو گیری از جنگ، با کوبیدن سم بر زمین مرز را مشخص می کند. کاووس که قصد تصرف بخش های حاصل خیزی از سرزمین توران را دارد، "سریت" را وادار به کشتن گاو می کند. از این پس جنگی خانمان برانداز بین ایران و توران در می گیرد.
Javad Mofradسریت (پناه دهنده) اوشنر (مرد دانا) که وزیر و مشاور کیکاوس به شمار آمده اند، می توانند شخص تاریخی واحدی باشند. سریت در جنگل به توسط سگان وحشی (ببرها) دریده میشود. این می رساند که وی در سمت مازندران می زیسته است. یعنی همان سرزمینی که کیکاوس و پسر سریت یعنی گرشاسپ نیز با آنجا سر و کار داشته اند. اگر نظر مارکوارت را مبنی بر اینهمانی گرشاسپ اوستا و رستم هفتخوان مازندران شاهنامه را بپذیریم، در این صورت سریت-اوشنر با زال شاهنامه قابل قیاس میگردد.
Javad Mofradجالب است که سریت یا همان ثریت اوستایی (=سام، خوشبخت کننده) جایی پسر سایوژدری به شمار رفته است. و نام سایوژدری به معنی خوار کننده دشمنان (=گرشاسپ) و نیز به ظاهر به معنی نابود شونده توسط یوزهای درنده است. لابد داستان دریده شدن سریت از همین مفهوم دوم سایوژدری بر خاسته است. در عهد کیکاوس دشمنان اصلی ایرانیان مردمی تحت نام دیوان بوده اند که به تصور من همان آشوریان منظور بوده اند. چه کیخسرو مقر ایشان یعنی دژ بهمن را خراب میکند و این مطابق ویرانی نینوا به دست کیاکسار (هوخشتره) است.

هیچ نظری موجود نیست: