پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۲

ریشۀ نام مرداس و عنوان ماردوش شاهنامه

در شاهنامه ماردوش لقب ضحاک (خندان) و مرداس نام پدر وی است. این دو نام به وضوح یادآور نام مردوک ایزد معروف بابلی است که معادل آشّور (خندان) خدای ملی آشوریان به شمار می رفته است. جالب است که در کوروشنامه گزنفون که متعلق به عهد هخامنشی است نام فرمانروای اساطیری اعراب در عهد کوروش (فریدون) ماراگ دوس (کشنده مضّر/مار سمّی) آمده است که معادل نام اَژی دهاک اوستا است. در واقع ماراگ دوس ترجمه ای از نام مردوک (معبود بابلی کوروش) بوده است. نام سومری اَمر-اُتو (گوساله رب النوع آفتاب) به صورت مردوک در زبانهای سامی معنی تلخ و سمّی می داده است.هیئت مردوک در فرهنگ سومری یافت نمیشود. نزدیکترین شکل مشابه آن میر-دوگ یعنی درندۀ زیبا و شاد است.

هیچ نظری موجود نیست: