دوشنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۳

معنی نام بریتانیا

نام بریتانیا را با دو شکل آن محک زدم. به نتایج جدیدی دست یافتم. برای این کار نام های Breton tann ([محل] درخت بلوط به زبان سلتی) و Pretanike ([سرزمین] پیش درخت بلوط) بدین معانی ذکر شده در داخل پرانتزها دیدم. پس از قرار معلوم بریتانیا به معنی سرزمین درخت بلوط بوده است. می دانیم بلوط درخت مقدس دروئیدها («پیشگویان درخت بلوط»٬ روحانیون کلتی) بوده است. در این رابطه گفتنی است، نام گَل یعنی نیاکان سلتهای ایرلندی را به معنی مردم جنگلی (گودِل) یا مردم سفید شیری (گَل) گرفته اند. نام های ایرنه و آلبیون (پیکت= رنگ شده ها) بریتانیا نیز به معنی سرزمین عقاب دریایی و سرزمین مردمان سفید رنگ شده هستند. ظاهرا این دو معنی اول در پدید آمدن اسطوره درخت ئیگدراسیل اسکاندیناوی نقش داشته است که در بالای آن عقاب دریایی بزرگی نشسته است.

هیچ نظری موجود نیست: