شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۴

معنی نام ویگن (بیژن)

این نام را در زبانهای ایرانی به طور ساده می توان ترکیب وی/بی (ضد) و گن/ژن (زننده، کشنده) گرفت. بیژن در کتب پهلوی به صورت ویو/ویوَن (زننده دشمن) از جاودانیهای زرتشتیان به شمار رفته است. یعنی آنها را به سادگی می توان معادل نامهای واهاگن و بهرام (ویه-رم= زننده ضد و دشمن) گرفت. صورت اوستایی آن ورثرغنه نیز باز به همین معنی است. این نامها در تاریخ حماسی و اساطیری ایران اسامی پسران گودرز کشوادگان (شیواسخن دارای سرودهای دینی با ارزش) است- که نظر به مندرجات شاهنامه و اوستا راجع به قتل و دستگیری افراسیاب (مادیای اسکیتی) در کنار دریاچه چیچست- فرمانروای آذربایجان در عهد کیخسرو (کیاخسار) بوده است. یعنی پسران همان سپیتمه داماد و ولیعهد آستیاگ آخرین فرمانروای ماد. از اینجا معلوم میشود که عناوین بهرام و بیژن متعلق به مگابرن ویشتاسپ پسر بزرگ سپیتمه بوده است. اگر نام پسر دیگر گودرز یعنی گیو را متعلق به سپیتاک زریادر (گائوماته بردیه) پسر کوچک سپیتمه بدانیم در این صورت می توان آن را به معنی مرد سرود دینی گرفت که سوای عنوان گائوماته (دانای سرود دینی) یادآور خود نام گودرز کشوادگان (شیواسخن دارای سرودهای دینی با ارزش) هم هست. در ده جلد تاریخ اساطیری تطبیقی ایران مطابقت نام و نشان خاندان گودرز (گودرزیان) با خاندان سپیتمه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر آرتورکریستن سن نام گیو در اوستا فقره ١١٥ فروردین یشت به صورت گئونی (منسوب به سرود دینی) پسر وهونمه (دارای نماز دینی خوب) ذکر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: