جمعه، تیر ۱۱، ۱۳۹۵

معنی محتمل نام شهر ماسوله

در فرهنگنامه های فارسی ماسور (ماشور، ماشوره) به معنی چیز در هم آمیخته آمده است. ظاهر ترکیب آن می تواند از ماس (بستن) و ور (بَر، پهلو) باشد. در این رابطه کلمات فارسی ماز (به معنی چین و شکن) و ماست بازمانده همین لفظ ماس به نظر می رسند. کلمه سانسکریتی میشره/میسره به معنی مخلوط، ریشه اصلی آن می نماید. بر این اساس نام شهر ماسوله (علی القاعده صورتی ماسوره) اشاره به خانه های پلکانی و به هم پیوستۀ واقع در دامنه آن دارد.

هیچ نظری موجود نیست: