یکشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۷

معنی نام اَوِستا در زبان لاتین

نامهای اَوِستا و اوپستاک در اصل در خود اوستایی و سنسکریت مترادف با وِدا معنی دانش ستایش دینی را می دهند:
अवेति verb aveti {ave} understand
उपेति verb upeti {upe} understand
स्तुवीते verb 2 stuvite {stu} praise [hymn]
ولی نظر به واژۀ ترکی ده ده قورقود (پدر آتش مقدس یا پدر تقدیس آتش) که نزد اوتیان اران (پرستندگان الهۀ اجاق خانوادگی اران)، شاخه جنوبی مردم آتش پرست خزر، رایج بوده است و نام کتاب اوستا-شاهنامه گونۀ ایشان است، می توان حدس زد که نام اوستای مادها (به مرکزیت رغه و گزنا) نیز در جوار آنان در زبان لاتین به صورت آوِ-اِستا یا آوِ-وِستا به معنی تقدیس الهۀ آتش گرفته میشده است. چون شکل ظاهری نام اوستا بیش از آنکه به اُپستاک (پایه و بنیاد و متن اصلی یا دانش ستایش دینی) شبیه باشد به اَوِ-اِستا/اَوِ-وِستای لاتین هم شبیه است. هومر هم از اَوِ- ِاستا (اَوِ-وِستا) به عنوان سرودهای مربوط الهۀ آتش یاد کرده است. کاتولیک ها بر قیاس با آن سرود دینی به نام اَوِ-ماریا ساخته اند:
Homeric Hymn 29, To Hestia (Estia, Vesta) is another invocation for the goddess and to Hermes:
"Hestia, in the high dwellings of all, both deathless gods and men who walk on earth, you have gained an everlasting abode and highest honour: glorious is your portion and your right. For without you mortals hold no banquet, -- where one does not duly pour sweet wine in offering to Hestia both first and last. And you, slayer of Argus, Son of Zeus and Maia, messenger of the blessed gods, bearer of the golden rod, giver of good, be favourable and help us, you and Hestia, the worshipful and dear. Come and dwell in this glorious house in friendship together; for you two, well knowing the noble actions of men, aid on their wisdom and their strength. Hail (ave), Daughter of Cronos, and you also, Hermes, bearer of the golden rod! Now I will remember you and another song also.

هیچ نظری موجود نیست: