یکشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۶

پاسخی به یاوه گوئیهای میرفطروس

پاسخی به یاوه گویی یک انقلابی سابق

با اینکه خوبی و بدی آدمها و سیاستها نسبی است ولی به راحتی می توان تشخیص داد که در عرصهً فرهنگ و سیاست آدمها در کدام نیمهً این طیف قرار دارند. در روزگار پیشرفته ما نویسندگان با نام و نشانی مثل علی میرفطروس پیدا میشوند که دچار مرضی ذهنی شده و فرقی بین دو نیمه این طیف ندیده و سگهای زنجیری امپریالیسم را- که انقلاب سال 57 برای براندازی آنان صورت گرفت- با مصدق و فاطمی همردیف قرار می دهند و حتی پا فراتر گذاشته گناه عقب ماندگی جامعه نه در امر اتحاد امپریالیستها و ارتجاع بلکه در سیاستهای به شکست انجامیده همین قهرمانان مدرن تاریخ ایران می بینند تا سیه رویان تاریخ رو سفید شوند.

هیچ نظری موجود نیست: