جمعه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۶

معنی لقب داریوش سوم یعنی کودومان

لقب یا نام کودومان که به داریوش سوم اطلاق گردیده است، به چه معنایی بوده است؟ نگارنده به فرهنگ نامهای ایرانی که یوستی به آلمانی تألیف کرده دسترسی ندارم تا اگر نظری در باب این نام آمده باشد کمک فکری از آن بگیرم اما به هر حال چیزی که در این باب مسلم می نماید این است که نام مرکبی پارسی است که اجزاء آن به دو صورت قابل تفکیک هستند: کو- دومان (شخص غرنده و سهمناک) یا کودو- مان یعنی شخص ترک خانمان کرده و آواره که پیداست هیئت اولی یادآور خود نام داریوش (برنده، درنده) و شکل دومی یادآور آوارگی داریوش سوم بعد از شکست هایش از اسکندر مقدونی می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: