شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۶

حرافیها و زیاده گویی های میرفطروس

میر فطروس آتیست و نه مارکسیست، درجبههً ارتجاع سیاسی واقعی خود بکار بزرگی دست یازیده است و آن تبرئه امپریالیستهای امریکا و انگلیس و تخطئه جبهه ملی و چپهای توده ای آن زمان است.آنهم به روش خصلت گرایانه تحت عنوان آسیب شناسی یک شکست. فی المثل چرا مصدق شصتش خبردار نشد که امپریالیست انگلیس که بعد از جنگ جهانی دوم قادر به اداره جهان زیردست خود نبود امریکای دموکرات را قانع به جایگزینی خویش خواهد کرد. باید به جناب حضرتش فرمود به اعتقاد مارکس زمانی یک قطرهً اضافی سدی را می شکند و یک تلنگر جامعه ای را از لبه پرتگاه به سقوط می برد.خود امریکائیها میگویند که این غلط زیادی را ما کردیم مغزمعیوبی به توجیه آن می پردازد. در جبههً مبارزه با زیاده خواهیهای امپریالیستی درود بر ارتجاع مذهبی

هیچ نظری موجود نیست: