دوشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۶

مکان آریاویج

سرزمین آریاویج که در اوستا مکان اصلی آریائیها به شمار رفته به غیر از آریاورته یعنی خراسان بزرگ است. مطابق کتاب وندیداد 9ماه در آنجا زمستان است و سه ماه تابستان این ویژگی سرزمین شمال کوهستان قفقاز یعنی سرزمین سئورومتهای پادشاهی یعنی سرزمین قوم سلم/ دیار زنان بوده است که مطابق اخبار خرمدینان قبیله سپتمه جمشید پدر گئوماته زرتشت بدانها تعلق داشته اند. از اینجا همچنین معلوم میگردد که قبیله آریزانتیان اتحادیه قبایل ماد همان قبیله سئورومتی نیاکان زرتشت بوده اند که در ایرانویج یعنی در رغهً زرتشتی یعنی اطراف مراغه سکنی داشته اند.

هیچ نظری موجود نیست: