یکشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۶

نام ایرانی کهن ماوراءالنهر

ورز رود نام فارسی ماوراءالنهر
رودکی در اشعار خود نام فارسی ماورائ النهر را ورز رود ذکر نموده است: وگر پهلوانی ندانی زبان ورز رود را ماوراءالنهر دان بی شک نام ورز رود علی القاعده شکلی از فراز رود یعنی سرزمین بالای رود جیحون است. چه در زبانهای کهن ایرانی از جمله پهلوی حرف "و" به "ف" تبدیل شده است مثل "وفر" (بفر) که در فارسی برف گوئیم. نام ماوراء النهر باید ترجمه ای از همین نام پهلوی بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: