یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

اشکالات بزرگ خط فارسی کنونی

اشکالات خط فارسی

نگارنده سالها پیش فرمولی برای تعداد تلفظ یک لغت کاملاً بیگانه بدون بکار زیر و بکار رفته پیدا نموده ام که نشان میدهد این رسم الخط کنونی ما برای موارد فرهنگی بین المللی چقدر نارسا است: اگر تعداد تلفظ ممکن یک همچون کلمه ای را « ن» در نظربگیریم و تعداد حروف غیر مصوت آن را«م» چنین رابطه ای ریاضی احتمالاتی بین آنها برقرار است: «ن»= 2 ضرب در2 به توان «م» . برای مثال یک کلمه دو حرفی فارسی 2.2.2=8 نوع تلفظ خواهد شد و یک سه حرفی بدون مصوت 2.2.2.2=16 برای یک کلمه مطول و یک سطر و یک صفحه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

هیچ نظری موجود نیست: