سه‌شنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۶

معنی لفظی ماد و پارس

نگارنده سالهاست که به دنبال معنی لفظی اصلی این نامهاست. معنایی که برای آنها پیداکرده ام به ترتیب انجمنی و دارندگان توتم پلنگ/یوز پلنگ است: می دانیم که درفش شاهی هخامنشیان از پوست پلنگ یا یوز پلنگ بوده است یعنی همان جانوری که نزد سکائیان آریایی و آلتایی پارس نامیده شده است و در زبان ترکی محفوظ مانده است. اما معنی نام ماد در معنی سانسکریتی نجیب و دانا اشاره به نام آریا و خدای بزرگ آنها یعنی اهورا مزدا است که به معنی سرور داناست. ولی نام ماد به صورت مادو در اکدی به معنی انجمنی مطابق نام لولوبی(جماعت)، مغ (انجمنی)، ساگارتی و گوران است که این مفهوم اصلی آن است. به عبارتی دیگر ماد در اساس نام اکدی این مردمان بوده است.
ریشه پارس یعنی پرِثَ اوستایی(جنگیدن) در این کلمات سانسکریتی هم دیده میشود: पृदाकु pRdAku m. tiger or panther, पृत् pRt f. battle

هیچ نظری موجود نیست: