یکشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۶

موسی تاریخی

رابطه نام موسی با میثره

هیکسوسها (حاکمان بیگانه) که پادشاهان شبان نیز نامیده میشوند ترکیبی از قبایل میتانی، هوری، ماری و آموری بوده اند که در تورات به صورت نام خانواده ای مرکب از موسی، هارون، مریم (فرزندان) و عمران (پدر) ظاهر شده اند. این اتحادیه قبایل از آغاز قرن 17 پیش از میلاد تا حدود سال 1550 پیش از میلاد مضر را متصرف شدند ول سرانجام آخرین فرمانروای هیکسوسی با ملل تحت فرمان خود که از همان چهار قبیله هیکسوسی تشکیل یافته بود توسط فرعون جدید مصر به نام اهموسه (به معنی لفظی برادر موسی= میثه، میثره) از مصر به سوی فلسطین رانده شد. کاموسه (یعنی روح همزاد ایزد میثه= میثره، مهر) همان موسی کلیم الله تاریخی است. جنبهً قدسی وی که در تورات تحت نام موسی انعکاس وسیع یافته مربوط به همان میثه ایزد خورشید و عهد و پیمان آریائیان میتانی است. حتی نام های یهوه صبایوت (=اهورای لشکریان) و مصر نیز از نام همین ایزد جنگ و خورشید و عهد وپیمان آریایی یعنی اهورا میثره اخذ شده است. در کتاب جعلی دساتیر از پیغمبری به نام مهاباد میثره پرست یاد شده که گویا کتابی به نام هفت اورنگ داشته است که باید ساخت ذهنی آذرکیوانها و ملا فیروز ها باشد و ربطی با وقایع تاریخی نداشته است.

هیچ نظری موجود نیست: