پنجشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۸

نامهای کهن ایرانی و سومری خلیج فارس

نظر به مفهوم قمصر (کامسر)که به معنی جایگاه چاهها و قناتها است؛ معلوم میشود نام خلیج فارس به صورت زره کامسر در خبر حمزه اصفانی و یاقوت حموی اشاره به نام جزیره کیش (کانس اویه اوستا= یعنی جزیره چاههای آب)بوده است. جالب است که نام جزیره اساطیری دیلمون در خلیج فارس هم همین بوده است. این بدان معنی است که ایرانیان خلیج فارس را به نام جزیره کیش یا به نام جزیره معروف ایرانی دیگر یعنی جزیره خارک مشهور به جزیره معبد ایزد آبها (که به سومری و اکدی "پارسو= معبد" میگردد )می نامیده اند. یعنی خود نام فارس از نام سومری و اکدی جزیره خارک یعنی پارسو بدین خلیج اطلاق شده است

۲ نظر:

بهروز گفت...

استاد گرامی
بتازگی نظریات شما را کشف کرده ام که بسیار جالب توجه مینماید. یک پیشنهاد دارم و یک سوال.
اگر متن نهایی نظراتتان را بصورت یک کتاب تاریخی - بر اساس نظریات ارزشمندتان - گردآوری مینمودید و تفسیرها و توضیحات و یکسان بودنها با افراد و .. را از متن جدا نموده و در پانوشت مطلب بیاورید بسیار مفید فایده خواهد بود.( متن قابل دانلود شما را دانلود کرده ام و بتدریج در حال مطالعه آنها میباشم)

اما سوال:
نظر شما در باره مطالبی که آقایی بنام پورپیرار بیان میکند چیست؟ ( خلاصه اش اینکه از اوایل هخامنشی تا دوران صفوی بنی بشری در ایران نمی زیسته است.)

Mofrad گفت...

پور پیرار به تنهایی به شیوه ابر مردی نظریات دیگران را نادیده میگیرد و تفسیر میکند تا تحقیق.